<body background="http://photos1.blogger.com/blogger/3152/92/320/vdaybg.gif" bgproperties="fixed"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9388951\x26blogName\x3dPinay+In+New+Zealand\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_NZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/\x26vt\x3d8245980876239781403', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thursday, December 30, 2004

and the countdown begins..

malapit na.

malapit nang matapos ang 2004.

ilang oras na lang din, malapit na akong sunduin ng kaibigan ko para sa kanila mag spend ng new year's eve.

tila may nagbabantang bagyo dito sa nz. ang dilim ng kapaligiran. manaka-nakang umuulan. nakakayamot ang panahon. ang sarap matulog. malamig. parang hindi summer. hindi ganito ang summer na inabutan ko may dalawang taon na ang nakakaraan.

parang gusto ko pa ring mapag-isa. kapag hindi ako nagpasundo ngayon, siguradong mag-isa akong maghahapi new year nito. darating na bukas ang mga pina-ship na mga gamit ni sybells mula dubai kaya hindi na sya makakalabas ng bahay at ihahatid na sa bahay nila ang mga gamit niya.

it's now or never. di pa ako nakakapag empake. gusto ko pa ring matulog at mamaluktot. ang sakit ng ulo ko. super! arghhh!!!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home