<body background="http://photos1.blogger.com/blogger/3152/92/320/vdaybg.gif" bgproperties="fixed"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9388951\x26blogName\x3dPinay+In+New+Zealand\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_NZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/\x26vt\x3d8245980876239781403', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tuesday, December 28, 2004

Pinay sa NZ

hay nako! nanginginig na mga daliri kong makapag blog. kung kailan naman wala si bumbastik medyo may kaunting problema ang aming pansitan. pero huwag malungkot ang aming mga mahal na readers at may nilulutong bagong pansit ang aming bloglord.

pansamantalang dito muna ako magtititipa para na rin ma-update ang mga friendly readers pag ready na ang aming pansitan.

inspired by this one and this one kaya naki-join na rin ako.

malapit na akong mabuwang, sa totoo lang. lalo na at ganitong ilang araw na akong nagkukulong sa napakalaking villa ni bumbay. bwahahahahaha!!! solong-solo ko ang buong kabahayan. ay! hindi pala. may kasama ako. si lily. ang pussypusa ni bumbay.

o sya. dito lang muna at ayusin ko lang ang aking template.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home