<body background="http://photos1.blogger.com/blogger/3152/92/320/vdaybg.gif" bgproperties="fixed"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9388951\x26blogName\x3dPinay+In+New+Zealand\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_NZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/\x26vt\x3d8245980876239781403', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saturday, May 21, 2005

cover-up

the name says it all.

ang comelec, dine-deny nila na may pinadala silang imbestigador. naloko na. di daw nila alam na may imbestigasyon (imbestigasyon tungkol dun sa papeles na peke daw at hindi yung imbestigasyon na pag-gahasa).

tumawag daw si lalaki sa comelec at sya daw ay gagawa ng reklamo laban sa imbestigador. ayun! dineny na may pinadala silang tao. tsk! tsk! tsk!

pag-uwi ko, kinukwento ni lalaki ang mga kaganapan. may kinausap silang san pedro. kaso, pinapaghanda sila ng umaatikabong sampung libong kaban kabayaran sa serbisyo at iyon ay pampaunang bayad pa lamang. inangkupu!!!

ano daw ang gagawin nila? wala daw silang ganung kalaking pera. tatahimik na lang daw ba sila?

tingin ko, sa opinion ko, pareho lang naman ang mangyayari. ke tumahimik sila o mag-ingay, im shure, tapos na rin ang kanilang inaasam na panaginip na manirahan dito. feel ko lang ha? banggain mo ba naman ay pader. ganun din, pababalikin din sila sa kanilang lupang sinilangan.

anyway, abangan pa rin. may mga baranggay tanod daw ulit na babalik dito bukas.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home