<body background="http://photos1.blogger.com/blogger/3152/92/320/vdaybg.gif" bgproperties="fixed"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9388951\x26blogName\x3dPinay+In+New+Zealand\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_NZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/\x26vt\x3d8245980876239781403', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Monday, May 30, 2005

update

natatandan mo pa ba ang kwento ko? well... wala akong update kasi tahimik pa itong flatmate ko. tahimik.... as in... lukring pa sya kung ano ang kanyang gagawin. yun bang tipong alanganin sya to pursue or not ang kanyang reklamo.

tila natabunan na rin ng kalimot ang kampo ng mga baranggay tanod. sus! anu kaya yun? mukhang malakas itong manyakis na ito. walang update from the tanods. kapag pina-follow-up ni flatmate, under investigation pa rin daw. hhmmmm... delikado.

kanina, may nakapagsabi naman sa akin. di daw nagha-hire ng third party ang comelec. kung may gusto silang linawin, or imbestigahan na nga, ang case manager mismo ang tatawag. kung ganun nga, bakit ang mga dokumento, andun kay manyakis? yun ang dapat na malaman. di kaya daw may inside job na nangyayari? yung tipong may taga loob ba gumagawa nito kasabwat si manyakis? yung tipong kikikilan ka or kung hindi naman, yung gaya ng ginawa nya, ang kanyang pagkamanyakis.

nabanggit ko na ito kay flatmate. at yun din ang sinabi nitong aking kakilala. kumausap sya ng MP (member of parliament) lalung-lalo na sa opposition. tutal, malapit na ang eleksyon dito kaya siguradong may magkaka-interest sa kanyang kaso.

bukas daw ay sasamahan sya ng kanyang amo.

kaso lang, duda ako sa statement ng kanyang asawa. sinasabi ko na nga ba at duda ako sa mga takbo ng pangyayari kung bakit gagahasain si babae ni manyakis.

kaso lang, antok na ako talaga. bukas na lang ha?

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home