<body background="http://photos1.blogger.com/blogger/3152/92/320/vdaybg.gif" bgproperties="fixed"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9388951\x26blogName\x3dPinay+In+New+Zealand\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_NZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/\x26vt\x3d8245980876239781403', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Wednesday, August 10, 2005

pondahan nasuspinde!!!

bwehehehehehe....

ackshually, di lang naman po ako. ang buong pansitan.

baka po nalingat lang si ina magenta at may nalimutan. abang-abang na lang po tayo at baka bumalik na rin sa regular viewing.

pansamantala, dito na po muna tayo magkita-kita, ang aking sanlibu't-nag-iisang reader ng aking pondahan.

basta't nawala po ako sa pondahan, alam nyo na kung saan ako matatagpuan. dito sa aking hide-awey! yehey!!!!

o sya! kakauwi ko lamang galing trabaho. magluluto muna ako ng aking hapunan at mag-aalas otso y media na dine ng gabi. nag-aaway na aking small and large intestines. hayaan nyo, habang nagluluto ako, pag-aawayin ko muna ang mag-asawa para may mai-blog ako noh? bwahahahahaha!!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home