<body background="http://photos1.blogger.com/blogger/3152/92/320/vdaybg.gif" bgproperties="fixed"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9388951\x26blogName\x3dPinay+In+New+Zealand\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_NZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/\x26vt\x3d8245980876239781403', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tuesday, August 02, 2005

sa lahat ng buntis

... etong flatmate ko ang tipong itinatago talaga sa akin ang pagbubuntis nya. bakit kaya? dahil alam nya na marunong ako sa mathematics?

sa mga nakasama ko sa trabaho na mga buntis, lahat sila ay tila proud na proud sa kanilang dinadalang bola at ako pa nga ay iniinggit nila na mag-asawa na para ako raw ay maranasan ko na ang pagbubuntis. andyang araw-araw sa ginawa ng Diyos, wala ng kinuwento kung mga karanasan nila sa pagbubuntis. pati ang kanilang morning sickness, mga gustong kainin, at mga pagkukumpara ng kanilang pagbubuntis sa pangalawang vezes kumpara sa una nilang pagbubuntis.

pero hindi itong flatmate ko.

nakakaduda talaga.

tsk! tsk! tsk! tsk!

bakit kaya?

may itinatago nga bang milagro etong isang ito?

tingin kaya nya, paglabas ng anak nya at lumabas ng super puti at blonde ang buhok, asa pa kaya sya na maitago nya lahat?

hhmmmmm.....

kanina kasi habang nag-aayos ako ng hapunan ko, nagsusulat si lalaki sa hapag kainan. nagpi-fill-up sya ng mga immigration forms habang ang babae ay nakaupo naman sa kabilang side ng mesa.

tinanong ko kung para saan ang ginagawa niya. application daw for extension ng work permit. mag-e-expire na daw kasi ang work permit eh gang ngayon nga, wala pa ang resulta ng kanilang PR.

may portion yata dun na may tanong kung ang aplikante ay buntis at kung ang sagot mo ay oo, kung ilang buwan ka na buntis.

tinanong ni lalaki si babae sa kanilang wika kung ilang buwan na syang buntis. tila nagmistulang tigre si babae at nagalit dahil nagtatanong ng ganun sa harap ko. kumontra sigaw si lalaki. "why???"

"two".

"arghh!" pagalit na sagot ni lalaki.

"three! ... three and a half"

akala yata nila ay mahina ako sa mathematics. eh na-getching ko naman agad ang pinag-uusapan nila.

tas sabi ulet ng babae, "two and a half".

mabibilis na mga sagot ni babae at pagalit nga.

sabi naman ni lalaki, "what's your problem, meyn?" (slang kasi eh)

ninuninuninuninuninuninu.......


kailan ulet dumating yung imbestigador?

may 19.

anong araw na ngayon?

a-dos ng agosto. (lapit na bertdey ko... yipeeeeeee!!! regalo ko ha? ehehehe...)

ninuninuninuninuninuninu.......


compute! compute! compute!and to think, ang takaw-takaw na nitong babaeng ito at tila ako pa yata ang pinaglilihihan ng lintek! habang kumakain ako ng hapunan ko, aliw na aliw syang pinapanood ako. ukinanam! ka-swerteng baby kapag nagkataon!

at sa pagiging matakaw nya, wala syang bukambibig na ang taba na daw nya. tingnan natin kung hanggang kailan nya balak na itago sa akin ang kanyang malaking sikreto!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home