<body background="http://photos1.blogger.com/blogger/3152/92/320/vdaybg.gif" bgproperties="fixed"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9388951\x26blogName\x3dPinay+In+New+Zealand\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_NZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/\x26vt\x3d8245980876239781403', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thursday, October 13, 2005

catastrophe

sayang! sayang at di ko napanood itong catastrophe na ito kagabi. kagabi pala palabas sa tv dito sa nz yung tungkol sa mount pinatubo. eh paano naman, alas nueve na yata ako nakauwi tas nag grocery pa ako. hanggang sa nalimutan ko na. eh palabas sya alas otso y media ng gabi. haay!!


nung isang araw na nagpunta ako sa doktor ko, shempre, di pwedeng hindi ako bibisita dun sa aking mga peyborit na second hand shops. ala lang... alang gaanong naging ma-appeal sa aking mga mata. dalawang shops pa naman yun. pero pag lakad-lakad ko pa pabalik sa kotse, may nakita akong bagong bukas na second hand shop. hhmmm.. mas maraming tao. sige nga, makiusyoso. ok naman ang loob. pero dun ako tumuloy sa dulo. hanef! ang kanilang books!!! makatulo laway, juice mio! puro mga hard-bound books na maaayos pa at mukhang di man lang nabuklat yata ng unang may ari. malilinis pati mga pahina! $1 each. ang sarap pakyawin! pero 3 lang ang binili ko.


salamat naman at biyernes na bukas. ala lang... nothing ispektakyular! gusto ko lang magpahinga. masyadong gamit na gamit ang aking utak ngayong linggong ito. nakakapagod!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home