<body background="http://photos1.blogger.com/blogger/3152/92/320/vdaybg.gif" bgproperties="fixed"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9388951\x26blogName\x3dPinay+In+New+Zealand\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_NZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/\x26vt\x3d8245980876239781403', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tuesday, January 17, 2006

alsa balutan?

note: ayaw pumasok ang post ko sa pondahan kaya dito na lang.

hhmmm... tila may nagaganap na pangyayari sa flat na ito na hindi ako updated. it's either im so busy with my job or im so busy blogging? alin sa dalawa?

nung nakaraang linggo, habang nakahiga na si lalaking flatmate, bumubulung-bulong si babae at nagsa-sign language na nagkukukumpas-kumpas. ano yun? bumubuka ang bibig at sumesenyas. ano ulet? next week daw ay aalis na sya. saan ka kako pupunta. sumenyas sya ulit. di ko naman pinansin at normal na kasi sa kanila ang magsinungaling. tas sabi nya ulet, "hinde... ginugudtaym lang kita". ahh... okey.

kanina, as usual, maagang umalis si lalaki sa trabaho. alas saiz pa lang. ang pasok ni babae ay alas quatro ng hapon. naunahan pa akong magbanyo. naligo at nagtelepano. sige lang. papektik-pektik naman ako sa harap ng computer at inaantok pa nga ako.

maya-maya, naulinigan ko na tumawag na sya ng taxi. di nagtagal, dating naman si taxi. binuksan ni babae ang pinto ng taxi, isinara at umakyat ng bahay. ang taxi, umatras papalabas ng driveway at ipinarada sa tabing daan ang kanyang taxi.

binuksan ni babae ang carport. nag-usap ang dalawa sa carport. maya-maya, lumabas si BMW. aha! si taxi driver ang magda-drive ng BMW. saan sila pupunta? bihis na bihis si babae.

check ako ng kabahayan. may unti-unti ng mga gamit ang nawawala sa ibabaw ng dresser. hinanap ko ang maleta. andun naman. nag check ako ng isang drawer sa dresser. tila walang laman. hhmmmm....

ngayong pag-uwi ko, alas nueve na ng gabi, madilim ang kabahayan. wala sila pareho. dati-rati, kapag umaalis sila, iniiwan nilang bukas ang ilaw sa may kusina. kanina, patay lahat ng ilaw. meaning, maaga pa lang ay wala ng tao ang kabahayan.

naghahanap ako ng bakas na sila ay nadispatsa na ng kabaranggayan ng mga migrante. hhmmm.... may phone directory sa ibabaw ng mesa. yun lang ang nagbago. tingin ako sa pinakasala. may nagbago. wala na ang maleta.

abangan...

2 Comments:

Blogger cathcath said...

hmmm, intriguing. baka naman nagtanan kasama yong driver hekhekhek

2:19 AM  
Blogger jinkee said...

Pinik-up sila ng ambulancia, dinala sa mental.

8:20 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home