<body background="http://photos1.blogger.com/blogger/3152/92/320/vdaybg.gif" bgproperties="fixed"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9388951\x26blogName\x3dPinay+In+New+Zealand\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_NZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/\x26vt\x3d8245980876239781403', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Wednesday, January 11, 2006

tenk yu, tenk yu!

okidoks! since down ang pansitan, eto na naman ako at dito muna ako magtatago. kung kailan pa naman nasa mood akong mag-post. ang tagal ko na pala ring hindi naa-update itong blog ko na ito. wawa naman.

maraming salamat din po sa mga matiyagang sumisilip-silip dito sa pinaysanz. tsaka dun sa mga nag-iiwan ng messages sa shoutbox. ewan ko ba, kapag sumasagot na ako, nagha-hang sya. kasuya.

dito ko na lang sagutin yung ibang di ko pa nasasagot:

para kay carol: "...kiws kwento mo nman ang love of ur layp nman jan"

ay nako, sistah! ang aking labopmaylayp ay mahiyain sa limelight! camera shy ba. ehehehe....


para kay Susan: "..ano ang email address mo? gusto kitang batiin ng Blessed Christmas!!"

Susan, pasensya ka na kung medyo late response ako. tapos na Christmas. ehehehe.. sorry talaga. but you can email me at pondahan_nz at yahoo dot com.


para kay nikki: "...happy new year po mam kiwi! all the best for you this coming 2006. God bless!"

thanks, nikki. happy new year din sa iyo. :)


para kay germz: "...wee.sa dinaluphan ako tumira ng 7 yrs op my life.san kau dun..sto nino ako dati."

hahaha!! small world. magkapitbahay tayo. sa san jose kami. :)


for mossimo: "...hey i also have a problem like kiwipinay i also want to do the same way"

hi mossimo. what is that problem you are referring to? i can't answer thru my shoutbox coz everytime i post, it hangs. let me know, aye?

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home