<body background="http://photos1.blogger.com/blogger/3152/92/320/vdaybg.gif" bgproperties="fixed"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9388951\x26blogName\x3dPinay+In+New+Zealand\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_NZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/\x26vt\x3d8245980876239781403', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Monday, February 13, 2006

kapag naman talaga, oo!

etong si flatmate, di nahintay si owner ng haus. kailangan na raw nyang umalis sabi sa txt sa akin. txt bak ako. tanong ko paano kung biglang dumating? pwede na ba kako ako umuwi?

aba! kasagut-sagot ba naman sa txt sa akin eh, oo daw, uwi na ako. kapag inabot daw ako nung matanda, "just tell her you're house sitting for the night".

ukinanam talagang indiano 'to oo! ginawa pa akong chimiaa! at sino naman kayang maniniwala na iisa-isa na nga lang nya, wala ang mag-ina nya, may house sitter pa sya? talaga naman!!!!

konting, diprensya, di pa nya nahintay ang matanda. paano kung biglang dumating at caught unaware kaming pareho?

kinaumagahan, nagulantang ako sa pagkakatulog ko at may kumatok sa pinto bandang alas nueve ng umaga. ayan na nga po ba ang sinasabi ko. ang may-ari ng bahay. andyan na sa pintuan! saan ako magtatago????
teka lang pow.... male-late ako sa trabaho. mamaya na lang pow ang kasunod, ne?

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home