<body background="http://photos1.blogger.com/blogger/3152/92/320/vdaybg.gif" bgproperties="fixed"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9388951\x26blogName\x3dPinay+In+New+Zealand\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_NZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/\x26vt\x3d8245980876239781403', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Monday, February 13, 2006

tatlong linggong pagtatago (part 3)

ay leche! ang may-ari ng bahay! kumakatok na sa pintuan!

balikwas ko sa higaan. saan ako pupunta? tatakbo ba ako palabas ng kwarto? lalabas ba ako ng kwarto? dun ba ako dadaan sa may kusina? paano kung makita ako at binuksan na yata ni flatmate ang pinto?

ikut-ikot ako sa kwarto ko. paano kung biglang mag-check ng kwarto? saan ako magtatago? ikut-ikot na naman ako. ukinanam! naiihi ako! pero ang may-ari, andito na sa may hallway papunta sa kanyang kwarto. magkatabi lang ang kwarto nya at ang kwarto ko. iniipit ko na ang legs ko para pigilan ko pag-wee-wee ko. nagtext naman ang kasama ko sa opisina. may usapan kasi kami. papunta na raw sya dito sa flat! ngiii!! txt bak ako. teka lang muna kako. wag kang papasok ng bahay. andito ang may-ari ng bahay!

maya-maya, narinig ko na papalabas na si owner of the haus. may edad na nga pero mukhang malakas pa at mukhang cowboy. paalis daw papuntang south island at maki-chika-chika sa kanyang mga amigas for one week. meaning, makakahinga kaming dalawa ni flatmate for one week. kaso, eto namang si flatmate, in-offer daw ang susi ng bahay na dalhin na para anytime daw na may kailangan ay makukuha nya gamit nya sa kwarto. ayaw daw kunin pero pinilit daw nya. ha? bakit mo binigay? mas okay nga daw yun para sigurado raw na during the day ang dating nun at hindi sa gabi kung kailan na andito na ako. eh paano kako kung maagang dumating at andito pa ako at di pa ako nakakapasok ng trabaho? "ahh.. just tell her your house sitting" shet na malagket na yan! talagang feel na feel nya ang aking pagka-chimiaa! hindi! ayaw kong magsinungaling! ill tell her who i am. wag daw. please lang daw. kabilin-bilin daw ng matanda na wala syang patitirahing iba rito sa flat na ito. bukod sa mura na ang upa, maganda pa ang location at centro sa lahat ng lugar. baka daw kalabas-labas, pareho kaming masipa sa bahay na ito. naku!!!!! grrrrrr!!!!

hay nako! aatakihin ako sa nerbyos dito sa flatmate ko! one week mawawala ang matanda. one week maglalaro ang mga daga. tas two weeks kaming magtatago na naman. after that, after three years na raw ang balik ulet ng matanda dito sa nz.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home