<body background="http://photos1.blogger.com/blogger/3152/92/320/vdaybg.gif" bgproperties="fixed"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9388951\x26blogName\x3dPinay+In+New+Zealand\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_NZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/\x26vt\x3d8245980876239781403', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Monday, February 20, 2006

tatlong linggong pagtatago (part 4)

may isang linggo na ang nakaraan mula ng dumating ang may-ari ng bahay.

kagabi, nagbilin si flatmate. darating daw ang may-ari ng bahay mid-week. siguraduhin ko raw na malinis ang bahay. duh! as in! ako pa ang kanyang pinagsabihan. gayong kanina, nagkalat ang kanyang pinaghubaran sa sala, pati na ang kanyang kulay maroon na underwear ay ipinatong lang sa ibabaw ng washing machine. yuck! as in.. yucky talaga! ang baboy! hindi naman sya dating ganun na kung saan-saan iniiwan ang pinaghubarang underwear. pero mahigit na sa dalawang vezes nya ginawa iyon. sarap kutusan!

kaninang umaga, pa-pektik-pektik pa ako sa pagpasok. gusto ko pa sanang tumawad at matulog pa pero marami talagang trabaho. nagbibihis na ako ng biglang....

tok! tok! tok! tok!

nye! may kumakatok. di yata't ang may-ari yun? pero bakit sya kakatok ay binigay naman na sa kanya ni flatmate ang susi.

matagal akong nakiramdam. nangangatog ang tuhod ko. nanunuyo lalamunan ko. ang panty na isinusuot ko ay di ko mai-shoot ang legs ko sa nerbyos.

biglang narinig kong bumaba ng hagdan ang kumatok at umubo ng bahagya.

di ko maisungaw ang mukha ko sa may blinds at baka ako makita.

nawala ang tao.

tuloy akong nagbihis

maya-maya, may nagbukas ng pinto ng bahay.

ay tokneneng na yan! tinamaan ng magaling! santa mariang mahabagin! ang may-ari ng bahay, pumasok na nga ng kabahayan!

ano na gagawin ko? menos diez para mag alas nueve ng umaga. ikut-ikot ako sa kwarto ko. kumatok sya sa isang pinto patungo sa hallway bago ang kwarto ko. tsk! tsk! tsk! i need to decide. magpapakita ba ako? paano kung bigla nyang buksan ang kwarto ko? magtatago na lang ba ako? male-late na ako sa trabaho ko. ano gagawin ko?????^%$#@


itutuloy

4 Comments:

Blogger jinkee said...

Ano ba yan, pati ako ninenerbyos sa yo. So anong ginawa mo?

8:31 PM  
Blogger ZJ said...

Hi seester... naks! suspen a... ay suspens pala!

11:23 PM  
Blogger B said...

kailan ka ba mawawalan ng work? email mo ko sa aok_s_chanel@yahoo.com and i'll see what i could do. don't loose hope, me mga kababayan kang pedeng tumulong sa yo dito sa NZ.

Bong

9:11 PM  
Blogger kiwipinay said...

@jinkee:

ayan.. pati tuloy ikaw ay ninerbyos na. hayaan mo. tatapusin ko na ang karugtong neto. :D


@ZJ:

na-suspinde na nga rin pati karugtong. teka lang ha? :D


@Bong:

malapit na. next month na. maraming salamat in advance. i-email ko po kayo. :)

2:28 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home