<body background="http://photos1.blogger.com/blogger/3152/92/320/vdaybg.gif" bgproperties="fixed"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9388951\x26blogName\x3dPinay+In+New+Zealand\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_NZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/\x26vt\x3d8245980876239781403', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tuesday, February 21, 2006

tatlong linggong pagtatago (part 5)

ang nakaraan...

i need to decide. magpapakita ba ako? paano kung bigla nyang buksan ang kwarto ko? magtatago na lang ba ako? male-late na ako sa trabaho ko. ano gagawin ko?????^%$#@...


katok-katok si landlady sa mga pinto. di pa ako tapos magbihis. nangangatog pa rin tuhod ko. nanunuyo na lalamunan ko sa nerbyos. bahala na.

labas ako ng kwarto. inabot ko si landlady sa may kusina. binati ko sya. lumingon sya sa akin. binati rin ako pero walang kasamang ngiti. a-tapang ng mukha. ayus! di sya happy nung nakita nya ako. pero tuloy pa rin ang project ko ng aking mala-miss universe na smile.

"im the owner of the house. i come here to fix some paints on the wall."

"oh yes.. i know you. D asked me to stay here for a while while the wife is away."

naloko na. di kaya isipin nila na ako ang querida nitong flatmate ko kaya naisipang umalis ng tunay na asawa?

ahh.. bahala na.

tinuloy ni landlady ang pagkukutkot sa mga pader sa labas ng bahay. balik ako sa kwarto at nag-ayos-ayos. pasok na ako sa trabaho. kailangan ko pa bang magpaalam sa kanya? aalis na ba akong basta?

wala namang mawawala kung magpaalam ako sa kanya.

"hi.. im off to work now. see ya!"

"yes, that's alright." a-tapang pa rin ng mukha nitong matandang 'to. di man lang mangiti. sulak na sulak siguro sa pagmumukha ko.

pagdating ko sa trabaho, tinawagan ko si flatmate. sinabi ko sa kanya ang alibi na sinabi ko sa may-ari just in case na magpang-abot sila sa hapon, alam nya kung ano sasabihin nya.

pag-uwi ko nung gabi, tinanong ko kung nag-abot sila. oo raw. ano sabi? "she's upset about you staying here."

"oh.. definitely she will get upset. she told you she doesn't want anyone to live here aside from you and your family."

kung anu-anong bs na raw ang sinabi nyang pambobola.

howell... natural lang kako talaga na ganun ang maging reaksyon nya. ang masama nito, baka ako palayasin.

"i don't know" sabi ni flatmate. "she might kick both of us out".

eh kasi naman kako, ang hilig mo talaga magsusuot sa mga gusot. pati tuloy ako ngayon, nadadamay sa mga katarantaduhan mo. saan mo ako ngayon paghahanapin ng matutuluyan?

"don't worry, she still has one week left and she'll be back to the UK. if it's time for us to go, then we go"

ay leche ka pala eh! sa loob-loob ko, ang hirap humanap ng ganito kamura at ganito kagandang lugar noh???? buset na yan!

kaya eto, kaninang umaga, nakupow! ang aga kong nagising. bakit kamo? shempre! nagmamadali ako para di ako abutan ng matanda dito. hay nako! ang hirap talaga magtago, oo!

isang linggo pa. haaayyyy!!!!

1 Comments:

Blogger jinkee said...

Sana dumaan ka sa bintana, kasya ka naman siguro doon (*joke*).

I hope D has learned his leassons now. Ang masaklap nga lang, sabit ka.

4:09 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home