<body background="http://photos1.blogger.com/blogger/3152/92/320/vdaybg.gif" bgproperties="fixed"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9388951\x26blogName\x3dPinay+In+New+Zealand\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_NZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/\x26vt\x3d8245980876239781403', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thursday, January 03, 2008

kailan gagamitin ang "raw" at "daw"

our lesson for today: paggamit ng "raw" at "daw"


kinakalkal ko kasi ang aking sitemeter at nakikiusyoso kung anu-ano bang search words ang mga hinahanap ng mga naliligaw sa aking blog at eto nga po ang nakita ko.

ang "raw" ay ginagamit kapag ang nauunang kataga ay nagtatapos sa patinig (vowel) gaya ng a, e, i, o, u.

halimbawa:

Nagpunta raw sina Maria sa bayan.ang "daw" ay ginagamit kapag ang nauunang kataga ay nagtatapos naman sa katinig (consonant).


halimbawa:

Mayroon daw gulo sa kanto.
and that is our lesson for today!


ayun! sana ay makatulong sa iyong assignment.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home