<body background="http://photos1.blogger.com/blogger/3152/92/320/vdaybg.gif" bgproperties="fixed"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9388951\x26blogName\x3dPinay+In+New+Zealand\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_NZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/\x26vt\x3d8245980876239781403', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Friday, March 05, 2010

APO Hiking Society's Farewell ConcertYour last chance to see the trio perform!

24 April 2010 at Logan Campbell Centre
ASB Showgrounds, Greenlane, Auckland, New Zealand


2 Comments:

Blogger Lala P. Matti said...

hello pinay in nz! kakabasa ko lang ng ibang mga post mo about family. actually, nagse-search talaga ako about sa mga kapatid na lalaki na usually galit sa kapatid na babae, but i stumbled upon your blog, kaya binasa ko. sa totoo lang, maswerte ka pa nga sa mga kapatid mo, hindi tulad sa akin. galit kasi sa akin ang mga kapatid kong lalaki partikular na 'yung bunsong lalaki namin. ewan ko ba, pero may mga points sya kung bakit at ibang bagay na isinisisi sa akin (sa madaling salita girlie, drama na naman 'to). anyway, naaliw ako sa talaga blog mo. feel free to email me anytime. dahil tulad mo, hindi talaga ganon kadali mabuhay at magtrabaho sa ibang bansa nang may pressure. wag ka mag-alala hindi ako tomboy. gusto ko lang ng kausap. ito nga pala ang email add ko, arashi_babe_2008@yahoo.com, pwede mo rin ang i-message sa ym (kung gusto mo lang) para mabasa ko agad. ingat sistah!

10:27 PM  
Blogger Kiwipinay said...

Hi Lala... thank you for taking time to read my blog and leaving a comment. Will email you soon. :)

9:08 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home