<body background="http://photos1.blogger.com/blogger/3152/92/320/vdaybg.gif" bgproperties="fixed"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9388951\x26blogName\x3dPinay+In+New+Zealand\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_NZ\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pinaysanz.blogspot.com/\x26vt\x3d8245980876239781403', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Monday, June 06, 2005

commercial muna

teka lang muning ha?

ackshually, may karugtong pa itong makasaysayang di umano'y pagtangkang panghahalay sa aking flatmate. medyo mabusisi lang kasing talakayin at kinakailangan ng aking powers para upuan at mag-concentrate sa mga takbo ng pangyayari.

pansamantala, lagyan muna natin ng commercial....Celebrate good times, come on! (Let's celebrate)
Celebrate good times, come on! (Let's celebrate)

There's a party goin' on right here
A celebration to last throughout the years
So bring your good times, and your laughter too
We gonna celebrate your party with youtoink! toink! toink! toink!
paki-toink-ki-toink!
alimango!

ahahahaha!!! yesssss!!!!
yes-yes-yo!!!yo!!!!!!!!!!!
wahooooooooooooooooooooooo!!!!!!


....hindi po.. hindi po kayo naliligaw. at hindi po ito isang example ng plagiarism. (tama ba sipelling ko?) ahahahah!!!

di ko lang mapalagpas ang araw na ito. haaayyyyy!!!

ala lang. eh sa masaya ako eh bakit ba.


kasi..... kasi.....


ah basta lang! saka ko na lang ikukwento kapag nalasing ako.
yo!!!!!!!!!!!

wahooooooooooooooooooooooo!!!!!!
kaso lang, sabi ng doktor ko, bawal daw alcohol habang under medication. eheehehe... soweeee.....